مدیران

داود زارعی

سمت: مدیر عامل

تحصیلات: فوق لیسانس مکانیک

سیمین میرزایی

سمت: رئیس هیئت مدیره

تحصیلات: فوق لیسانس روابط عمومی