ابعاد ۲۵*۱۵۰ سنگین

دک 15 سانت سنگین

کاربرد : کف با تردد بالا